භාවනා Meditation: කම්මට්ඨානාචාර්ය මහෝපාධ්‍යායානන් වහන්සේ නමකගේ විස්තර

සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝ දපනං ඒතං බුද්ධානුශාසනං - සියලුම අකුසලයන් දුරුකොට කුසලයන් වැඩිදියුණු කරගනිමින් තම සිත සංවරකර ගැන්ම බුදුහිමි ගේ අනුශාසනයයි.

නුවන ඇත්තෝ මේ මඟ ගමන් කරත්වා !

කම්මට්ඨානාචාර්ය මහෝපාධ්‍යායානන් වහන්සේ නමකගේ විස්තරකියවීමට පොත මත ක්ලික් කරන්න


free counters