භාවනා Meditation: අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ - භාවනා උපදෙස්

සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝ දපනං ඒතං බුද්ධානුශාසනං - සියලුම අකුසලයන් දුරුකොට කුසලයන් වැඩිදියුණු කරගනිමින් තම සිත සංවරකර ගැන්ම බුදුහිමි ගේ අනුශාසනයයි.

නුවන ඇත්තෝ මේ මඟ ගමන් කරත්වා !

අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ - භාවනා උපදෙස්ඉහත දේශනා සහ වෙනත් දේශනා MP3෴


 MP3 දේශනා ෴
  • Powered by දහම් විල

අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේගේ වෙනත් ධර්ම දේශනා 
ලබුනොරුව කන්ද අරණ්‍ය සේනාසනය, 
මුරියාකඩවල, ගලෙන් බිඳුණු වැව. 
දුරකථන. 025-3254193    072-2255883
http://venerablesudassana.org/


free counters