භාවනා Meditation: Sinhala Bawana Dharma Deshana

සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝ දපනං ඒතං බුද්ධානුශාසනං - සියලුම අකුසලයන් දුරුකොට කුසලයන් වැඩිදියුණු කරගනිමින් තම සිත සංවරකර ගැන්ම බුදුහිමි ගේ අනුශාසනයයි.

නුවන ඇත්තෝ මේ මඟ ගමන් කරත්වා !

Sinhala Bawana Dharma Deshana

නුවන ඇත්තෝ ආර්ය මාර්ගයට පැමිණෙත්වා !


free counters