භාවනා Meditation: භාවනාව සඳහා කැමති පින්වතුන් සඳහා මූලික උපදෙස් ඇතුළත් සරළ ධර්ම කරැණු

සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝ දපනං ඒතං බුද්ධානුශාසනං - සියලුම අකුසලයන් දුරුකොට කුසලයන් වැඩිදියුණු කරගනිමින් තම සිත සංවරකර ගැන්ම බුදුහිමි ගේ අනුශාසනයයි.

නුවන ඇත්තෝ මේ මඟ ගමන් කරත්වා !

භාවනාව සඳහා කැමති පින්වතුන් සඳහා මූලික උපදෙස් ඇතුළත් සරළ ධර්ම කරැණු
free counters